រូបតំណាង លិម ខាន់ទីវ៉ា
ឈ្មោះ

: លិម ខាន់ទីវ៉ា

ជំនាញឯកទេស

: កសិកម្មគីមីវិទ្យានិងវិទ្យាសាស្ត្រដី

តួនាទីការងារ

: នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា

លេខទំនាក់ទំនង

: 012211731

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

 • ២០២០-បច្ចុប្បន្ន នាយកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ២០១៨-២០២០ន នាយករងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា
 • ២០០៤ ប្រធានការិយាល័យ ដាំដុះ និង​ការពា នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
 • ១៩៩៧ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា

ប្រវត្តការសិក្សា:

 • 1991-1996: Master, National Agricultural University of Ukraine.

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

 • ២០១០ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
 • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
 • ២០០៤ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ

ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ៖:

 • Mak Sopheaveasna, Phen Pherun, Eric Gohet, Régis Lacote, Didier Snoeck3 and Lim Khan Tiva. Fertilizer Application on Immature Rubber. The case of Clone PB 330 in Tboung Khmum Province, Cambodia. Conference Paper: International Rubber Conference 2019, IRRDB, At Nay Pyi Taw, Myanmar, 30/09/2019-1/10/2019
 • Lim Khan Tiva, Régis Lacote, Chhek Chan, Mak Sopheaveasna and Eric Gohet. Effect of fertilization on latex yield potential and physiological parameters of clone PB 217 in Cambodia. Proceedings of CRRI & IRRDB International Rubber Conference 2016, P409-414
 • Tomo’omi Kumagai, Ryan G. Mudd, Thomas W. Giambelluca, Nakako Kobayashi, Yoshiyuki Miyazawa, Tiva Khan Lim, Wen Liu, Maoyi Huang, Jefferson M. Fox, Alan D. Ziegler, Song Yin, Sophea Veasna Mak, Poonpipope Kasemsap. How do rubber (Hevea brasiliensis) plantations behave under seasonal water stress in northeastern Thailand and central Cambodia? Agricultural and Forest Meteorology 213(2015), P10-22
 • Thomas W. Giambelluca, Ryan G. Mudd, Wen Liu, Alan D. Ziegler, Nakako Kobayashi, Tomo’omi Kumagai, Yoshiyuki Miyazawa, Tiva Khan Lim, Maoyi Huang, Jefferson Fox, Song Yin, Sophea Veasna Mak, and Poonpipope. Evapotranspiration of rubber (Hevea brasiliensis) cultivated at two plantation sites in Southeast Asia. Water Resources Research, 52, 660-679, doi:10.1002/2015WR017755
 • Tomo’omi Kumagai, Ryan G. Mudd, Yoshiyuki Miyazawa, Wen Liu, Thomas W. Giambelluca, Nakako Kobayashi, Tiva Khan Lim, Mayuko Jomura, Kazuho Matsumoto, Maoyi Huang, Qi Chen, Alan Ziegler, Song Yin. Simulation of canopy CO2/H2O fluxes for a rubber (Hevea brasiliensis) plantation in central Cambodia: The effect of the regular spacing of planted trees. Ecological Modelling 265 (2013), P124-135
 • Yoshiyuki Miyazawa, Nakako Kobayashi, Ryan G. Mudd, Makiko Tateishi, Tiva Khan Lim, Nobuya Mizoue, Thomas W. Giambelluca, Tomo’omi Kumagai. Leaf and Soil-plant Hydraulic Processes in the Transpiration of Tropical Forest. Procedia Environmental Sciences. Volume 19, 2013, P77-85.
 • Nakako Kobayashi, Tomo’omi Kumagai, Yoshiyuki Miyazawa, Kazuho Matsumoto, Makiko Tateishi, Tiva K. Lim, Ryan G. Mudd, Alan D. Ziegler, Thomas W. Giambelluca and Song Yin. Transpiration characteristics of a rubber plantation in central Cambodia. Tree Physiology, 34(3), P285-301
 • Lim Khan Tiva, Boulakia, S. 2007. Preliminary result on test of planting methods. Proceedings of CRRI & IRRDB International Rubber Conference 2007, P320-326
 • Lim Khan Tiva, Chhek Chan, Lacote Régis. Preliminary results on rubber smallholders research in Cambodia. Agritrop (https://agritrop.cirad.fr/549062/)