រូបតំណាង ភាណ ជេដ្ឋា
ឈ្មោះ

: ភាណ ជេដ្ឋា

ជំនាញឯកទេស

:

តួនាទីការងារ

: ប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ

លេខទំនាក់ទំនង

: 012836529

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១​២-បច្ចុប្បន្ន ប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០០៤-២០១២ អនុប្រធានការិយាល័យបង្កាត់ពូជ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ២០០​០-២០០៤ មន្រ្តី នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៧-២០០០ មន្រ្តី នៃនាយកកដ្ឋានក្សេត្រសាស្ត្រ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ១៩៩៧ បរិញ្ញាបត្រក្រេត្រសាស្ត្រ NLU ប្រទេសវៀតណាម

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ២០០៩ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០០៣ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្

ការបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទ៖:

  • 2016: Yield Performance of 8 Rubber Clones after 14 years of Tapping in Cambodia (Conference paper)
  • 2016: Early Clonal Selection of Hevea Brasiliensis Based on Latex Physiological Parameters in Cambodia (Conference paper)
  • 2011: Hevea Brasiliensis: Result from the Cambodian Large Scale Clone Trials in 2011 (IRRDB International Rubber Conference)