រូបតំណាង អៀង ស៊ីធី
ឈ្មោះ

: អៀង ស៊ីធី

ជំនាញឯកទេស

: គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

តួនាទីការងារ

: អនុប្រធានការិយាល័យ គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខទំនាក់ទំនង

: 011971350

អ៊ីម៉ែល

បទពិសោធន៏ការងារ:

  • ​២០១៥-បច្ចុប្បន្ន អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរិញ្ញវត្ថុ នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុ​ជា
  • ១៩៩៨-២០១៥ មន្រី្ត នៃការិយាល័យគណនេយ្យនិងហិរិញ្ញវត្ថុ
  • ១៩៨៨-១៩៩៨ មន្ត្រី នៃអគ្គនាយកដ្ឋានចំការកៅស៊ូ

ប្រវត្តការសិក្សា:

  • ២០០៩ បរិញ្ញាបត្រ គណនេយ្យ នៃសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជា

ភាពជោគជ័យ:

មេដាយ៖

  • ​២០១៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសសុវត្ថរា ថ្នាក់អស្សឫទ្ធិ
  • ២០១២ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ មាស
  • ២០០៧ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ ប្រាក់
  • ២០០៣ ទទួលបានគ្រឿងឥស្សរិយសមេដាយការងារថ្នាក់ សំរិទ្ធ