ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ លម្អិត


ទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូ AFD នៅស្ថានីយពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវកៅស៊ូកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤